W tej części możesz skomentować orzeczenie zarówno z naszej bazy jak i dodać swoje celem uzyskania komentarza. Jeśli chciałbyś przesłać orzeczenie do nas prosimy o skorzystanie z formularza.
  1. Z uwagi na wprowadzone domniemanie przyjmuje się, że organizacja zbiorowego zarządzania w razie potrzeby wystąpienia o ochronę prawną powinna przedłożyć wyłącznie wspomniane zezwolenie i wskazać, że  proces dotyczy takiego korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które podpada pod zakres zezwolenia. Bezzasadne jest domaganie się wykazania, że organizacja posiada zezwolenie na sprawowanie zarządu w odniesieniu do konkretnego przedmiotu prawa objętego zarządem. Jakkolwiek powyższe domniemanie jest wzruszalne, to jednak dla jego uchylenia nie wystarcza, jak zdaje się ujmować swój obowiązek dowodowy strona skarżąca, samo odwołanie się do działania w analogicznym zakresie innej organizacji zbiorowego zarządzania....
  2. dla wyjaśnienia legitymacji powoda nie było konieczne przeprowadzanie analizy z poszczególnych umów o powierzenie zarzadzania prawami autorskimi. Zakres utworów objętych zarządzeniem na poszczególnych polach eksploatacji, tak w przypadku powoda, jak i Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wynikał z treści udzielonych tym organizacjom zezwoleń. Jak przy tym ustalono, obie te organizacje działają wprawdzie na tych samych polach eksploatacji, ale wykonują zarząd innych kategorii utworów: SFP –  utworów audiowizualnych, a powód  -  utworów wkładowych w utworach audiowizualnych....
  3. roszczenie informacyjne ma samodzielny charakter materialnoprawny (...) nie pozostaje w ścisłym związku z innym postępowaniem rozpoznawczym, jest dopuszczalne nawet wówczas, gdy właściwa organizacja nie zamierza realizować na drodze sądowej określonych opłat czy wynagrodzeń (...) Uzyskane za jego pomocą informacje mogą posłużyć dopiero do upewnienia się czy doszło do naruszenia autorskich prawa majątkowych bądź ustalenia czy wygasła  zobowiązaniowa podstawa do żądania wynagrodzenia (np. wskutek dokonanej zapłaty) albo  tylko do kontroli danych, które zostały wcześniej dobrowolnie przekazane bądź wreszcie  - do dokonania podziału świadczeń między uprawnionych....
  4. w ramach obowiązków dowodowych organizacji zbiorowego zarządzania występującej  z roszczeniem informacyjnym nie mieści się powinność antycypacyjnego wykazania istnienia konkretnego zobowiązania pozwanego, gdyż jest to materia potencjalnego przyszłego postępowania o zasądzenie....
  5. dochodzenie przez organizację zbiorowego zarządzania roszczeń informacyjnych nie może być kwalifikowane jako związane z działalnością gospodarczą (...) Nawet zatem jeśli organizacja zbiorowego zarządzania może być uznana za przedsiębiorcę, w szczególności w świetle prawa publicznego, to realizacja  uprawnień zmierzających do wykonywania zarządu prawami autorskimi  powierzonymi stowarzyszeniu przez twórców nie wyczerpuje kryteriów właściwych działalności gospodarczej....