W tej części możesz skomentować orzeczenie zarówno z naszej bazy jak i dodać swoje celem uzyskania komentarza. Jeśli chciałbyś przesłać orzeczenie do nas prosimy o skorzystanie z formularza.
  1. Ustanawiając wysokość odszkodowań, organy sądowe: a) biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także poniesione przez poszkodowaną stronę negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami włącznie, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane przez naruszającego oraz, we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowało dla właściciela praw; lub b) jako alternatywa dla lit. a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi....
  2. w odniesieniu do roszczeń obejmujących długie okresy naruszeń podstawą ustalenia odszkodowania jest wynagrodzenie, które przysługiwałoby uprawnionemu, gdyby osoba naruszająca jego prawa zawarła z nim umowę o korzystanie z dzieła w zakresie dokonanego naruszenia, w chwili dochodzenia naprawienia szkody...
  3. Ustalenie prawidłowego wynagrodzenia wymaga więc dokładnego określenia katalogu i asortymentu przypadków bezprawnego wykorzystania praw autorskich i pokrewnych podlegających dalszej taryfikacji....
  4. okres przedawnienia roszczenia informacyjnego przewidzianego na art. 105 § 2 Pr.Aut. wynosi dziesięć lat (art. 118 k.c.). i na bieg tego terminu nie ma wpływu dochodzenie jednym pozwem roszczenia informacyjnego oraz roszczenia o naprawienie szkody...
  5. Zgodzić się jednak wypada ze stanowiskiem pozwanego (vide: ostatni zarzut apelacji), że nie jest on w stanie udzielić powodowi wszystkich żądanych informacji, ponieważ z uwagi na upływ czasu i brak obowiązku archiwizacji wszystkich danych wymaganych przez powoda nie posiada znacznej ich części, przez co został zobowiązany do spełnienia świadczenia niemożliwego. Wiarygodność tej tezy wzmacniają chociażby przepisy: art. 80 ust. 3, 102, 168 lub 180a ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 t.j.), którym podlega pozwane przedsiębiorstwo, ograniczające okresy: sporządzania: wykazu usług telekomunikacyjnych (art. 80 ust. 6 ustawy), rejestracji danych o usługach (art. 168 ustawy), czy obowiązku przechowywania i udostępniania danych o usługach (art. 180a ustawy) do zaledwie 12 miesięcy; tyle też wynosi okres przedawnienia roszczenia z art. 102 Prawa telekomunikacyjnego....
  6. Konieczność literalnego zwolnienia pozwanego z obowiązku dostarczenia dokumentów, których obiektywnie może nie posiadać wynika również pośrednio z zasady proporcjonalności żądania, o której mowa w art. 8 cyt. wcześniej Dyrektywy 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r....