W tej części możesz skomentować orzeczenie zarówno z naszej bazy jak i dodać swoje celem uzyskania komentarza. Jeśli chciałbyś przesłać orzeczenie do nas prosimy o skorzystanie z formularza.
  1. ustawodawca wskazał trzy przesłanki, które należy uwzględniać przy obliczaniu wysokości wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania, przy czym w pierwszej kolejności wymienił przesłankę „wpływów osiąganych z korzystania z utworów”. Dwie pozostałe, do których należą charakter i zakres korzystania z utworów, uznawane są w doktrynie za pomocnicze w stosunku do pierwszoplanowej przesłanki wpływów....
  2. między wpływami korzystającego a wynagrodzeniem powinien zachodzić wyraźny związek, pozwalający obiektywnie stwierdzić, że dane wpływy są pochodną korzystania z utworów....
  3. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 70 ust. 21 pkt 4 u.p.a.p.p. jest bowiem pochodną umowy licencyjnej zawartej z innym podmiotem i już opłaconym na jego rzecz....