W tej części możesz skomentować orzeczenie zarówno z naszej bazy jak i dodać swoje celem uzyskania komentarza. Jeśli chciałbyś przesłać orzeczenie do nas prosimy o skorzystanie z formularza.
  1. roszczenie informacyjne OZZ nie musi być kierowane przeciwko osobie, która bezpośrednio naruszyła prawa autorskie (prawa pokrewne), gdyż obok niej legitymowany biernie jest każdy podmiot, w którego posiadaniu znajdują się niezbędne informacje lub dokumenty...
  2. z art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. nie wynika obowiązek każdorazowego uprawdopodobnienia przez OZZ, że przysługuje jej wobec naruszyciela roszczenie o zapłatę, któremu ma służyć roszczenie informacyjne....
  3. Zakres „niezbędności” (...) obejmuje on informacje konieczne dla ustalenia czy doszło do wkroczenia- w sferę objętą zarządem, jeżeli tak jakie utwory (artystyczne wykonania) są wykorzystywane i w jakim zakresie, czy są podstawy do wystąpienia do sądu, o jakim przedmiotowym i kwotowym zakresie żądań, do dokonania weryfikacji już uzyskanych kwot lub umożliwienia ich właściwej redystrybucji...
  4. Dopiero na podstawie uzyskanych informacji możliwe będzie stwierdzenie czy jakiekolwiek zobowiązanie, będące źródłem obowiązku pozwanego powstało, a jeżeli tak to czy już wygasło ze skutkiem zaspokojenia w całości lub w części (np. na skutek dobrowolnego świadczenia), czy też istnieje nadal, w tym jako roszczenie niezupełne, które dłużnik może ubezskutecznić poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia....
  5. roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. jest niezależne i odmienne od środków wskazanych wyżej, w szczególności nie wymaga wykazania przesłanki zindywidualizowanego interesu prawnego...
  6. roszczenia majątkowe wynikające z art. 79 u.p.a.p.p. (...) Odpowiedzialność przewidziana w tym przepisie ma charakter deliktowy z tytułu bezprawnego, tj. bez podstawy ustawowej lub umownej, wkroczenia w cudze prawo wyłączne...
  7. do OZZ należy wybór jaki poczyni użytek z informacji, w szczególności czy i o jakie roszczenie wystąpi na drogę sądową, a weryfikacja podstawy żądania zasądzenia nastąpi dopiero w takim postępowaniu....
  8. za wystarczające należy uznać ogólne wskazanie w ramach podstawy faktycznej powództwa, jakie utwory chronione prawem autorskim (tu: objęte prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań) objęte zarządzaniem OZZ pozwany eksploatuje....
  9. Brak podstaw do przyjęcia, że występująca w danej sprawie przedmiotowa kumulacja roszczenia informacyjnego i roszczenia o zapłatę w jednym pozwie ogranicza to uprawnienie, determinuje sposób wykorzystania informacji przez OZZ i uzasadnia podniesienie zarzutu przedawnienia....
  10. roszczenie informacyjne przedawnia się w terminie dziesięciu lat, a nie z upływem trzech lat według reguł przewidzianych dla odpowiedzialności deliktowej...