W tej części możesz skomentować orzeczenie zarówno z naszej bazy jak i dodać swoje celem uzyskania komentarza. Jeśli chciałbyś przesłać orzeczenie do nas prosimy o skorzystanie z formularza.
  1. Prawo polskie nie wiąże obowiązku uiszczania tych opłat z faktem, czy dany podmiot jest nabywcą urządzenia. Opłaty są bowiem należne od importerów niezależnie od tego jak przebiega następnie system dystrybucyjny, czy zatem te urządzenia i nośniki są sprzedawane konsumentom (odbiorcom końcowym), czy innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Nadto obowiązek uiszczania opłat przez importerów jest także niezależny od tego, z jakiego kraju Unii Europejskiej, czy państwa trzeciego są sprowadzane te urządzenia (tak, wyrok SN z 26 czerwca 2013r. sygn. akt V CSK 366/12)....
  2. Obowiązek przechowywania dokumentacji nie wynika jedynie z przepisów prawa finansowego, ale także prawa cywilnego. Skoro przepis art. 105 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 prawa autorskiego przewiduje obowiązek informacyjny po stronie przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu urządzenia lub nośniki mogące być podstawą do korzystania z prawa autorskich na zasadzie dozwolonego użytku. Obowiązek dotyczy udzielenia informacji i przedłożenia stosowanej dokumentacji. Nie ma wątpliwości, że obowiązek ten istnieje w okresie 10 lat, zgodnie z ogólną regułą przedawnienia roszczeń majątkowych (art. 118 k.c.). Nie można zatem przywoływać w tym zakresie argumentacji wynikającej z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej przez co najmniej 5 lat....
  3. Przepisy ustawy o rachunkowości, które wyznaczają okres przechowywania dokumentacji finansowej na potrzeby kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz rachunkowości przedsiębiorstwa nie mogą wyznaczyć okresu, za który przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić informacje związane z innego rodzaju obciążeniami, w szczególności wynikających z roszczeń cywilnoprawnych (wyrok SA w Warszawie z 31 marca 2015r., sygn. akt I ACa 1402/14)....
  4. Importerem jest podmiot, który zawodowo wprowadza na rynek (polski) towar z zagranicy, w tym także z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do wykładni pojęcia import w rozumieniu tego przepisu nie mają zatem zastosowania przepisy podatkowe oraz celne (tak, wyrok SN z 11 kwietnia 2014r., I CSK 306/13; wyrok SN z 26 czerwca 2013r., V CSK 366/12; wyrok SA w Warszawie z 8 lutego 2011 r. I A Ca 924/10)....