W tej części możesz skomentować orzeczenie zarówno z naszej bazy jak i dodać swoje celem uzyskania komentarza. Jeśli chciałbyś przesłać orzeczenie do nas prosimy o skorzystanie z formularza.
 1. roszczenie informacyjne OZZ nie musi być kierowane przeciwko osobie, która bezpośrednio naruszyła prawa autorskie (prawa pokrewne), gdyż obok niej legitymowany biernie jest każdy podmiot, w którego posiadaniu znajdują się niezbędne informacje lub dokumenty...
 2. z art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. nie wynika obowiązek każdorazowego uprawdopodobnienia przez OZZ, że przysługuje jej wobec naruszyciela roszczenie o zapłatę, któremu ma służyć roszczenie informacyjne....
 3. Zakres „niezbędności” (...) obejmuje on informacje konieczne dla ustalenia czy doszło do wkroczenia- w sferę objętą zarządem, jeżeli tak jakie utwory (artystyczne wykonania) są wykorzystywane i w jakim zakresie, czy są podstawy do wystąpienia do sądu, o jakim przedmiotowym i kwotowym zakresie żądań, do dokonania weryfikacji już uzyskanych kwot lub umożliwienia ich właściwej redystrybucji...
 4. Dopiero na podstawie uzyskanych informacji możliwe będzie stwierdzenie czy jakiekolwiek zobowiązanie, będące źródłem obowiązku pozwanego powstało, a jeżeli tak to czy już wygasło ze skutkiem zaspokojenia w całości lub w części (np. na skutek dobrowolnego świadczenia), czy też istnieje nadal, w tym jako roszczenie niezupełne, które dłużnik może ubezskutecznić poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia....
 5. roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 u.p.a.p.p. jest niezależne i odmienne od środków wskazanych wyżej, w szczególności nie wymaga wykazania przesłanki zindywidualizowanego interesu prawnego...
 6. roszczenia majątkowe wynikające z art. 79 u.p.a.p.p. (...) Odpowiedzialność przewidziana w tym przepisie ma charakter deliktowy z tytułu bezprawnego, tj. bez podstawy ustawowej lub umownej, wkroczenia w cudze prawo wyłączne...
 7. do OZZ należy wybór jaki poczyni użytek z informacji, w szczególności czy i o jakie roszczenie wystąpi na drogę sądową, a weryfikacja podstawy żądania zasądzenia nastąpi dopiero w takim postępowaniu....
 8. za wystarczające należy uznać ogólne wskazanie w ramach podstawy faktycznej powództwa, jakie utwory chronione prawem autorskim (tu: objęte prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań) objęte zarządzaniem OZZ pozwany eksploatuje....
 9. Brak podstaw do przyjęcia, że występująca w danej sprawie przedmiotowa kumulacja roszczenia informacyjnego i roszczenia o zapłatę w jednym pozwie ogranicza to uprawnienie, determinuje sposób wykorzystania informacji przez OZZ i uzasadnia podniesienie zarzutu przedawnienia....
 10. roszczenie informacyjne przedawnia się w terminie dziesięciu lat, a nie z upływem trzech lat według reguł przewidzianych dla odpowiedzialności deliktowej...
 1. Prawo polskie nie wiąże obowiązku uiszczania tych opłat z faktem, czy dany podmiot jest nabywcą urządzenia. Opłaty są bowiem należne od importerów niezależnie od tego jak przebiega następnie system dystrybucyjny, czy zatem te urządzenia i nośniki są sprzedawane konsumentom (odbiorcom końcowym), czy innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Nadto obowiązek uiszczania opłat przez importerów jest także niezależny od tego, z jakiego kraju Unii Europejskiej, czy państwa trzeciego są sprowadzane te urządzenia (tak, wyrok SN z 26 czerwca 2013r. sygn. akt V CSK 366/12)....
 2. Obowiązek przechowywania dokumentacji nie wynika jedynie z przepisów prawa finansowego, ale także prawa cywilnego. Skoro przepis art. 105 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 prawa autorskiego przewiduje obowiązek informacyjny po stronie przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu urządzenia lub nośniki mogące być podstawą do korzystania z prawa autorskich na zasadzie dozwolonego użytku. Obowiązek dotyczy udzielenia informacji i przedłożenia stosowanej dokumentacji. Nie ma wątpliwości, że obowiązek ten istnieje w okresie 10 lat, zgodnie z ogólną regułą przedawnienia roszczeń majątkowych (art. 118 k.c.). Nie można zatem przywoływać w tym zakresie argumentacji wynikającej z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej przez co najmniej 5 lat....
 3. Przepisy ustawy o rachunkowości, które wyznaczają okres przechowywania dokumentacji finansowej na potrzeby kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz rachunkowości przedsiębiorstwa nie mogą wyznaczyć okresu, za który przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić informacje związane z innego rodzaju obciążeniami, w szczególności wynikających z roszczeń cywilnoprawnych (wyrok SA w Warszawie z 31 marca 2015r., sygn. akt I ACa 1402/14)....
 4. Importerem jest podmiot, który zawodowo wprowadza na rynek (polski) towar z zagranicy, w tym także z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do wykładni pojęcia import w rozumieniu tego przepisu nie mają zatem zastosowania przepisy podatkowe oraz celne (tak, wyrok SN z 11 kwietnia 2014r., I CSK 306/13; wyrok SN z 26 czerwca 2013r., V CSK 366/12; wyrok SA w Warszawie z 8 lutego 2011 r. I A Ca 924/10)....