W tej części możesz skomentować orzeczenie zarówno z naszej bazy jak i dodać swoje celem uzyskania komentarza. Jeśli chciałbyś przesłać orzeczenie do nas prosimy o skorzystanie z formularza.
  1. uprawnienie do pobierania od korzystających z utworów wynagrodzeń i ich wypłacania twórcom, nawet nie reprezentowanym bezpośrednio, przysługuje nie każdej organizacji zbiorowego zarządzania, ale - na mocy art. 70 ust. 3 pr. aut. - tylko właściwej organizacji zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 107 pr. aut. O takim statusie tej organizacji przesądzają wyłącznie przesłanki ustawowe wymienione w ostatnio wskazanym przepisie, a zatem prawo do wynagrodzenia zastrzeżone na rzecz uprawnionych w art. 702 ust. 2 pr. aut. może być realizowane - zgodnie z art. 70 ust. 3 pr. aut. - jedynie przez właściwą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (wyrok SN z dnia 17 września 2014 r. I CSK 621/13, niepubl.). Będzie nią albo organizacja do której należy twórca uprawniony z tytułu prawa pokrewnego, albo, jeśli nie należy on do żadnej organizacji, to wówczas organizacją właściwą w rozumieniu ustawy będzie organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego. Takiego wskazania tej Komisji nie może zastępować nawet porozumienie między organizacjami zbiorowego zarządzania, przyznające jednej z nich wyłączność działania w określonym terminie (wyrok SN z dnia 16 września 2009 r. I CSK 35/09, OSNC 2010/3/47). ...
  2. Wykładnia językowa art. 107 pr. aut. nie pozwala bowiem na utożsamianie przynależności twórcy do organizacji zbiorowego zarządzania z jego reprezentowaniem przez tę organizację na podstawie innych tytułów prawnych. Przeciwnie, w art. 107 pr. aut. przyjęto, że w razie braku przynależności twórcy do jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania alternatywnym rozwiązaniem jest jedynie wskazanie organizacji właściwej przez Komisję Prawa Autorskiego....
  3. domniemanie to kreuje uprawnienie organizacji zbiorowego zarządzania do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól objętych zbiorowym zarządzaniem, oraz przesądza o jej legitymacji procesowej w tym zakresie. Istotą tego domniemania jest więc zwolnienie tej organizacji do obowiązku wykazywania upoważnienia do reprezentacji w procesie o ochronę praw autorskich lub pokrewnych na polach eksploatacji objętych zezwoleniem Ministra Kultury i Sztuki (wyrok SN z dnia 10 grudnia 2004 r., III CK 99/04, niepubl.)....
  4. w doktrynie stwierdzono, że przepis art. 105 ust. 1 pr. aut. ma zasięg ograniczony do terytorium RP, przeto wyrażono tam pogląd, że organizacja zbiorowego zarządzania powinna wykazać, iż posiada umowę z odpowiednią organizacją zagraniczną, której zakresem zarządzania i ochrony objęte są dzieła, będące przedmiotem sporu o wynagrodzenie za ich wykorzystywanie....
  5. Skutkiem zastosowania analizowanego domniemania z art. 105 ust. 1 pr. aut. jest jednak powstanie uprawnienia polskiej organizacji w określonym wyżej zakresie przedmiotowym, i to wówczas tylko jeśli inne organizacje nie roszczą sobie tytułu do tego samego utworu lub jego wykonania, natomiast nie jest skutkiem zastosowania tego domniemania uzyskanie przez organizację zbiorowego zarządzania statusu organizacji właściwej w rozumieniu art. 107 pr. aut. Zastosowanie wspomnianego domniemania może więc przesądzić o działaniu więcej niż jednej organizacji na tożsamym polu eksploatacji, natomiast o tym, która z nich uzyska status organizacji „właściwej” w rozumieniu ustawy przesądza dopiero wystąpienie przesłanki określonej w art. 107 ust. 1 pr. aut., a z kolei pozytywny rezultat wystąpienia którejkolwiek z nich pozwala dopiero na zastosowanie art. 70 ust. 3 pr. aut....
  1. Z uwagi na wprowadzone domniemanie przyjmuje się, że organizacja zbiorowego zarządzania w razie potrzeby wystąpienia o ochronę prawną powinna przedłożyć wyłącznie wspomniane zezwolenie i wskazać, że  proces dotyczy takiego korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które podpada pod zakres zezwolenia. Bezzasadne jest domaganie się wykazania, że organizacja posiada zezwolenie na sprawowanie zarządu w odniesieniu do konkretnego przedmiotu prawa objętego zarządem. Jakkolwiek powyższe domniemanie jest wzruszalne, to jednak dla jego uchylenia nie wystarcza, jak zdaje się ujmować swój obowiązek dowodowy strona skarżąca, samo odwołanie się do działania w analogicznym zakresie innej organizacji zbiorowego zarządzania....
  2. dla wyjaśnienia legitymacji powoda nie było konieczne przeprowadzanie analizy z poszczególnych umów o powierzenie zarzadzania prawami autorskimi. Zakres utworów objętych zarządzeniem na poszczególnych polach eksploatacji, tak w przypadku powoda, jak i Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wynikał z treści udzielonych tym organizacjom zezwoleń. Jak przy tym ustalono, obie te organizacje działają wprawdzie na tych samych polach eksploatacji, ale wykonują zarząd innych kategorii utworów: SFP –  utworów audiowizualnych, a powód  -  utworów wkładowych w utworach audiowizualnych....
  3. roszczenie informacyjne ma samodzielny charakter materialnoprawny (...) nie pozostaje w ścisłym związku z innym postępowaniem rozpoznawczym, jest dopuszczalne nawet wówczas, gdy właściwa organizacja nie zamierza realizować na drodze sądowej określonych opłat czy wynagrodzeń (...) Uzyskane za jego pomocą informacje mogą posłużyć dopiero do upewnienia się czy doszło do naruszenia autorskich prawa majątkowych bądź ustalenia czy wygasła  zobowiązaniowa podstawa do żądania wynagrodzenia (np. wskutek dokonanej zapłaty) albo  tylko do kontroli danych, które zostały wcześniej dobrowolnie przekazane bądź wreszcie  - do dokonania podziału świadczeń między uprawnionych....
  4. w ramach obowiązków dowodowych organizacji zbiorowego zarządzania występującej  z roszczeniem informacyjnym nie mieści się powinność antycypacyjnego wykazania istnienia konkretnego zobowiązania pozwanego, gdyż jest to materia potencjalnego przyszłego postępowania o zasądzenie....
  5. dochodzenie przez organizację zbiorowego zarządzania roszczeń informacyjnych nie może być kwalifikowane jako związane z działalnością gospodarczą (...) Nawet zatem jeśli organizacja zbiorowego zarządzania może być uznana za przedsiębiorcę, w szczególności w świetle prawa publicznego, to realizacja  uprawnień zmierzających do wykonywania zarządu prawami autorskimi  powierzonymi stowarzyszeniu przez twórców nie wyczerpuje kryteriów właściwych działalności gospodarczej....